Spolek bývalých příslušníků 8. střeleckého pluku

 

 

Zápis ze schůze spolku z roku 1936 :

    Spolek příslušníků býv. 8, střeleckého pluku pražského konal řádnou výborovou schůzi ve spolkové místnosti „u Moráků', Praha, Kaprova 6. dne 7. prosince 1936. Na programu, kromě obvyklého pořadu, byla zejména zpráva našich delegátů do Ústředního Svazu čsl. spolků býv. vojáků státní příslušnosti československé Kamarádství. Delegáti nastínili projektovanou činnost svazovou, připravované kroky k jejímu provedení a ujistili členy výboru, jakož i prostřednictvím • jejich celý spolek osmáků o vzájemné solidaritě a kamarádské spolupráci členů všech spolků ve Svazu již sdružených.
    Zprávy delegátů byly přijaty členy výboru spontánně na vědomí a usneseno tlumočiti Svazu slib spolupráce a přání plného zdaru ve všem podnikání!
    V dalším bodu pořadu bylo jednání o příští valné hromadě, která bude v měsíci únoru 1937. K tomu účelu byla zřízena kandidátní komise ze zástupců ústředí a všech odboček.

Zdařilá schůze byla zakončena rozpravou a usnesením o vánoční nadílce pro potřebné členy.
Zúčastněte se plesu naší odbočky ve Slaném v sobotu dne 9. I. 1937.

Zvonař, jednatel.

 

Zápis ze schůze spolku z roku 1937 :

Spolek příslušníků býv. 8. střel. pl. pražského.
    Jubilejní pátou valnou hromadu konal spolek v sále „U Fleků" dne 7. února t. r. za účasti více než 150 členů a četných hostí, zejména předsedy ústředního svazu Kamarádství, kam. Hornofa, zástupce Nezávislé jednoty čs. legionářů, Dr. Sýkory, delegátů spolků sdružených v Kamarádství, kam. Stránského, Želingera, Hintnause a četných dalších příznivců našeho spolku.

  Předseda, kamarád Moudrý, po vřelém přivítání hostí vylíčil krásnými slovy ve svém úvodním proslovu spolkovou činnost za minulé období, zejména vyzvedl velký morální úspěch "spolkového zájezdu mezi naše hraničáře do Mostu, spojeného trvalou vzpomínkou s historií našeho pluku, uvedl další význačné podniky spolkové a nastínil činnost spolkovou pro další období. Zvláště vřele vzpomenul  padlých a zemřelých našich kamarádů. Po zprávách funkcionářů, z nichž zvláště zpráva pokladníka o vzrůstu spolkového jmění a účelném hospodaření byla přijata nejradostněji, přikročeno bylo k volbám. Předsedou zvolen opětně agilní a všeobecně oblíbený kam. V. Moudrý, jehož obezřetné a účelné vedení spolku dává plnou záruku dalšího rozkvětu za součinnosti zvolených obětavých funkcionářů, zejména jednatele kam. i J. Hospodáře.
     Z četných volných návrhů byl přijat návrh, . aby v případě úmrtí řádného spolkového člena placena byía všemi členy spolku částka Kč 1.—, jako doplněk již zavedeného pohřebního fondu. Z četných projevů hostí zvláště upoutal a strhl k potlesku přátelský a procítěný projev jednoho z nejstarších válečníků, dobrého kam. Joži Stránského, zástupce-. „Smedereváků" a obsažný a věcný referát kam. Hornofa o účelu a projektech Svazu Kamarádství. Rovněž vřele byl přijat objektivní projev zástupce Nezávislé jednoty čsl. legionářů, Dr. Sýkory.
    Opravdu zdařilá valná hromada zanechala v účastnících hluboký dojem ze všech referátů o účelné a cílevědomé spolkové práci, o výsledcích dosavadní činnosti a tím i naději pro další život spolkový.
    Dne 13. února t. r. pořádal spolek „Osmáků" velmi zdařilý společenský večírek v krásných místnostech Všeobecného pensijního ústavu na Žižkově. Účast členů, četných zástupců kamarádských spolků a velkého množství hostí dodala vnějšího efektu pravé přátelské, družné a milé zábavě za zvuků skvělé kapely kam. Maximoviče ze Slaného.

Zapsal Zvonař.

 

články z časopisu Kamarádství z let 1936 - 1937


Nepřihlášený