Generál zeměbrany

 

 

Polní podmaršálek Alois Podhajský (1864 – 1946)

 

 

    Rodák z jihočeské Blatné. V první světové válce velel českým zeměbraneckým svazkům , patřil k nejlepším divizním velitelům rakousko – uherských polních sil. Měl přísné zásady výkonu vojenské služby a desetitisíce jeho podřízených ho považovali ze velkého vojáka, kterého si do konce života velice vážili. Jeho životní dráha z něj činí vojáka středoevropského formátu. Často byl a dodnes je tento skvělý voják nazýván generálem zeměbrany.

18. 2. 1864

 Narozen v Blatné jako nemanželský syn, pokřtěn jako Alois Václav, otec toho času byl závodčím u c. k. četnictva v Jablunkově. Po jeho sňatku s matkou (1868) odešla rodina tamtéž. Zde poté Alois vystudoval )1878-1881) dvě třídy státní reálné školy a pracoval jako pomocný úředník Košicko-bohumínské dráhy.

25. 2. 1881

Přijat do c. k. kadetní školy v Košicích a odtud přestoupil do téže školy v Prešpurku (Bratislavě).

1884

Vyřazen a nastoupil v hodnosti kadeta-důstojnického zástupce k 98.pěšímu pluku v Josefově.

1. 5. 1887

Jmenován praporčíkem

1. 9. 1893

Povýšen na poručíka, zároveň přijat ke studiu ve Válečné škole ve Vídni. Zde povýšen na nadporučíka.

 

1. 11. 1893

Jmenován nadporučíkem ve sboru důstojníků generálního štábu a prošel postupně těmito funkcemi: - šéf štábu 54.pěší brigády v Levoči (1892),

  • přidělen k vojenskému zeměpisnému ústavu, mapovací oddělení č.5 v Bukovině (1894)
  • člen štábu 6.armádního sboru v Košicích (1895)
  • referent 5.oddělení ministerstva války ve Vídni(1897)
  • velitel roty u 100.pěšího pluku v Krakově (1900)
  • šéf štábu 43.zeměbranecké pěší divize ve Lvově (1902)
  • učitel v kurzu pro štábní důstojníky a na sborové důstojnické škole ve Lvově (1905)
  • velitel praporu 24.zeměbraneckého pěšího pluku ve Vídni (1907)

1. 11. 1895

Povýšen na hejtmana generálního štábu

1. 5. 1903

Povýšen na majora generálního štábu

1. 5. 1907

Povýšen na podplukovníka generálního štábu

1. 5. 1910

Povýšen na plukovníka, zároveň přeřazen k zeměbraně a jmenován velitelem 24. zeměbraneckého pěšího pluku ve Vídni.

1. 4. 1914

Jmenován velitelem 42.zeměbranecké pěší brigády v Praze

1. 8. 1915

Povýšen na generálmajora, nastupuje do pole, odkud se vrátil až koncem války.

26. 12. 1914

Pověřen funkcí velitelem pražské 21.zeměbranecké pěší divize.

3. 10. 1916

Jmenován velitelem pražské 21.zeměbranecké pěší divize.

1. 8. 1917

Povýšen na polního podmaršálka, na krátkou dobu (4.7.1917) povolán na ministerstvo zemské obrany do Vídně, odkud se na vlastní žádost vrátil na frontu k 21. střelecké (zeměbranecké) divizi.

5. 5. 1918

Jmenován velitelem litoměřické 26.střelecké(zeměbranecké) divize.

16. 11. 1918

Vrací se po uzavření příměří do Vídně

19. 12. 1918

Rozhodnutím čs. Ministra národní obrany jmenován zemským vojenským velitelem pro Moravu a Slezko v Brně.

26. 6. 1920

Jmenován generálem IV.hodnostní třídy a převzat do čs. Armády.

16. 12. 1921

Povýšen na generála III.hodnostní třídy (armádní generál)

1. 9. 1926

Pověřen funkcí náčelníka hlavního štábu čs.armády.

12. 10. 1926

Vrací se zpět na své místo zemského velitele v Brně.

30. 4. 1927

Pověřen funkcí generálního inspektora čs. Branné moci.

15. 9. 1927

Jmenován generálním inspektorem čs. Branné moci.

31. 12. 1933

Odchází do výslužby.

22. 11. 1941

Podal u ministerstva vnitra protektorátu Čechy a Morava žádost o přiznání žoldu vysloužilců bývalé rakousko-uherské branné moci.

19. 3. 1942

Podal členskou přihlášku do Československého svazu válečníků.

12. 5. 1945

Zatčen a uvězněn v pankrácké věznici, 12.6. bez vysvětlení propuštěn.

16. 7. 1946

Po řízení před Kárným výborem a Odvolacím kárným výborem MNO je mu odňata vojenská hodnost a trvale sníženy zaopatřovací platy.

16. 10. 1946

Podal stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

24. 12. 1946

Zemřel v Praze.

8. 3. 1947

Odnětí hodnosti je zveřejněno ve sborníku důvěrných výnosů MNO.

16. 12. 1947

Nejvyšší správní soud zamítá stížnost již rok zesnulého podhájského.

Alois Podhajský v uniformě plukovníka Rakousko - Uherské armády

 

 

Složení bojové skupiny Podhajský 29.října 1918

26.střelecká divize ( podmaršálek Podhajský)

            57.pěší brigáda 29.pěší divize (genmj. Majewski) *

            201. domobranecká brigáda : plk. Rast **

                          Domobranecký pluk 1.

                          Domobranecký pluk 2.

                          Úderný prapor 201

                          1.četa 4. dragounského pluku

              26.polní dělostřelecký pluk

              Části 7.pěší divize 

*    Prakticky již do boje nezasáhla.

** Brigáda složená z vídeňských a lineckých domobranců, stále více doplňovaných Poláky a Rusíny, na počátku války tvořená staršími záložníky, kteří byli téměř vybiti na ruské frontě, nyní ji tvořili převážně sedmnáctiletí mladíci, kteří v bojích se zkušenými Brity prokázali mimořádnou statečnost.

 

 

ŘÁDY A VYZNAMEÁNÍ A JINÁ UZNÁNÍ

ARMÁDÍHO GENERÁLA ALOISE PODHAJSKÉHO

( pamětní a služební kříže, medaile a odznaky neuváděny)

 

12.8.1908 Vojenský záslužný kříž II.třídy

18.8.1908 Řád pruské koruny II.třídy

14.10.1914 Rytířský kříž Leopoldova řádu s válečnou dekorací

20.5.1915 Císařský řád Železné koruny II.třídy

23.11.1915 Vojenský záslužný kříž s válečnou dekorací

7.2.1918 Komanderský kříž Leopoldova řádu s válečnou dekorací

26.7.1921 Velkokříž Italské koruny

15.5.1923 Kříž řádu čestné legie

25.10.1924 Řád sv.Sávy II. Třídy

30.11.1925 Velkokříž Rumunské hvězdy

10.12.1926 Řád sv. Sávy I.třídy

18.11.1933 Písemné uznání prezidenta republiky T.G.Masaryka

 

 

RODINNÉ POMĚRY ARM. GEN. ALOISE PODHAJSKÉHO

4.11.1900 Sňatek v Kojetíně s Josefou Javůrkovou, dcerou notáře, narozenou 25.12.1875

27.8.1901 Narozena v Brně dcera Zdenka Marie Gabriela.

2.2.1905   Narozen ve Lvově syn Rudolf Maria Alois František.

 

 

Byl nalezen jeho hrob v Praze. Hodláme zde pořádat každoročně vzpomínkovou akci současné c.k. zeměbrany. 


Nepřihlášený