Gorlice květen 1915

Dokumenty o činnosti 21. zeměbranecké divize nasazené v květnu 1915 u Gorlice z Vídeňského Kriegsarchivu.

Součástí této divize byla 42. zeměbranecká brigáda ve které byl 8. zeměbranecký pluk Praha

(zatím jen v němčině) 

překlady dokumentů níže

 

21. L-I-Brig.

                                                                                                          Deník, příl.3665

Siary, 1.5.1915

 

Dodatky brigády ku sborovému rozkazu č.2, 11 hod. 45 min. ze dne 30.4.1915.

 

1) Zamýšlím vésti útok ve třech úsecích:

1. úsek Fdl. posice na západních svazích 469 – 507.

2. úsek Linie 469 – okraje lesa u 507.

3. úsek hájovna vých. od 469 – 461 – okraje lesa východně od 554.

 

Pokračování útoku od jednoho úseku k druhému dám rozkazem.

 

2)  Seskupování pěchotních jednotek brigády k útoku, jak plyne z rozkazu ze 30.4.1915, 11:45, musí býti ukončeno do 2.5., 3. hod. ranní. V 5 hodin ráno budou položena a odzkoušena všechna bojová telefonní vedení, obsazena velitelská stanoviště pluků a velící budou na svých velitelských stanovištích.

Místa der Winkertrupps pěších pluků, která je ještě dnes třeba vyzkoušeti, nechť jsou hlášena za pomoci nákresu. R.I.R. 13 připojením k telefonní stanici „Sněhurka“ (na 591) zajišťuje trvalé spojení s 21 LITD. Div., jejíž útok začne rovněž v 10 hod. dopoledne levým křídlem podél linie 591 – 363 – 532. Štáb této divise na 591.

3) Rozmístění záloh kombinovaného armádního sboru řídí velitel praporu, vyčleněný R.IR. 13.

4) Sborový čas si všechny jednotky seřídí dnes v 6 hod. večer a ve 12 hod. o půlnoci na telefonní centrále Siary a sdělí jej na sekundu přesně všem podřízeným oddílům. Kontrola zítra v 6 hod. ráno a v 9 hod. u hovorny 21. I. brigády na 620.

5) Dělostřelectvo: neprodleně se podřizuje:

½ dělostřelecké baterie u 591 skupině Prennsteiner k podpoře flanků. Stanoviště 700 m východně od mostu 334 u Ropice Ruskej.

1 baterie polních děl u 569 skupině Raab k podpoře útoku na les severně od Mecinského údolí. Minomety byly přiděleny včerejšího večera.

Instalují se v noci z 1. na 2. a počínaje 8. hod. dostanou své cíle pod účinnou palbu.

6) Kvůli dělostřelecké podpoře se pěší pluky obrátí buď bezprostředně na velící dělostřeleckých oddílů, nebo na brigádu. Skupiny Dietl a Duval. Posledně jmenovaná je tvořena 2 s. polních houfnic a praporem horských houfnic.

7) Baterie horských děl, kterou disponuje dělostřelecká skupina Dietl, bude s velkými rozestupy rozmístěna v lesních úsecích u 408 tak, aby okamžitě potlačila strojní pušky, které se objeví na jihozápadních svazích ze 469 a 507.

Jakmile to situace dovolí, budou jednotlivá děla neb čety polního a horského dělostřelectva skupiny Dietl připravena k přetažení na dobyté posice.

8) Výsledky leteckého průzkumu, které pluky dostanou, budou spolu s výsledky pěchotních průzkumů předávány telefonicky brigádě.

9) Sanitní rota zřídí v údolí severozáp. od Rychwaldu hlavní obvaziště; své hlídky nosičů raněných bude od 9 hod. dopol.držeti kryté za výškovou linií 591 – 629 – 408 a připravené k postupu po udaných trasách.

1 četa sanitní roty bude od 10 hod. dopol. státi připravena k pochodu u silnice Rychwald – Siary.

10) Zpravodajskou linii (linku) mezi brigádním a divisním velitelským stanovištěm vytvoří 22. pěší pluk dle zvláštní instrukce.

11) Do 2.5. 5:15 ráno pluky zahlásí, zda a v jakém rozsahu se během dělostřeleckých přestávek v noci pěšákům a přiděleným pionýrům zdařilo zničení ruských drátěných zátarasů.

12) Likvidační četa 19. pionýrů se bude ve 3 hod. ráno hlásiti u praporu 22. pěš.pl. na dřívější rakouské posici proti ústí Mecinského údolí.

 

rozdělovník:                                                              podeps. R. v. Schock, v.r.

I. pluky           po 4 = 12

FAR. 21          po 3 = 3

2 roty pion.     po 1 = 2

soused.div.

Sanit.rota div. brig. 1 = 5

celkem                        22

 

Stanice BIALANKA                                                příl. 3666

doručeno 1.5. v 10:45 dopol.

 

telefonický vzkaz od LESCYNY

 

Situační hlášení pro LENZQUIDO 30, 1.5. 8 hod. ráno.

Situace nezměněna, noc proběhla v klidu. Na západních okrajích Malastowa konstatovány nepřátelské polní hlídky.

Předloženo LENZQUIDO 30

předáno LENZTATZE 2 a 21.

                                                                       LENZTATZE 45

Op. 295/2.

  1. května 10:50

 

XXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXX

 

telefonický vzkaz USCIE RUSKIE č.44                                         příl. 3667

 

Odesláno 1.5. v 8 hod. ráno.

Pro LENZTATZE 21 a 45.

Op. 9055 tiskové komuniké 30. dubna sděluje:

Na všeobecné situaci se ničeho nezměnilo. Během dne dělostřelecké boje a přestřelky. Nové silné ruské útoky zblízka v údolí Oravy a Opozu byly jako pokaždé předtím za velkých ztrát nepřítele odraženy.

            Zastupující šéf generálního štábu v. Stöfer v.r.

  1. – 8 hod. ráno

Op. 3965/16 Burgesche

Op. 621/15 Lenzquido 30.                            Op.č. 323/4.

 

XXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXX

 

telefonický vzkaz z USCIE RUSKIE.                                 příl. 3668a.

 

odesláno: 1.5. 9 hod. dopol.

přijato: 1.5. 10:30

                                   LENZTANZE 21 + 45

 

Sběrné místo pro zajaté 2. a 3. května u kaple NOWICA.

                                                                       LENZQUIDO 30.

1.5. 9:10 dopol.

 

XXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXX

 

TELEFONICKÝ VZKAZ uscie ruskie, 46/s

1.5. 9:30 dopol.

přijato 1.5. 10:45 dopol.

            Pro LENZTANZE 21

 

Pro transport zajatců atd. se 2. května v 10 hod. dopol. ke kapli v Nowici dostaví 1 rota landšturmu.

1.5. 9:40 dopol.                                             LENZQUIDO.

54. prapor landšturmu: k odpovědi!

            G.R. s hlášením, která rota (velitel) byla určena.

Doruč. 1.5.1915 6:15 odpol.

Druhá (rota) praporu, velitel npor. Zednik, potvrzeno výšeuvedenou telef. depeší.

                                               GROSCH – STUERMER kpt., v.r.

 

XXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXX

 

telefonický vzkaz USCIE RUSKIE, č.45                                        Příl. 3669

odesl. 1.5. 9:15 dopol.

 

                                   LENZTATZE 21 + 45

Užší štáb velitelství LENZQUIDO vyjíždí dnes 10:30 dopol. do Nowici a tamtéž přenocuje.

                                   LENZQUIDO 30.

Op.č. 622/3

1.5.1915, 9:20 dopol.

 

XXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXX

 

tefonický vzkaz                                                                     příl. 3670

odeslán 1.5. 9:45 dopol.

                                               LENZQUIDO 30

Op.č. 323/1.

hlášení stavů k 1. květnu.

 

Jednotka                     pušky – bojový stav   stroj.pušky      pozn.

LIR 6                          2297    1914                6                      z toho 4 str.p. v opravě

LIR 7                          1854    1470                6         

LIR 8                          1060    880                 -          

LIR 28                                   1960    1775                6

Lst.Ter. prap.54          622      570                  -

I a res. Esk.DI4          290      210                  -

celkem                        8083    6819                18

stav děl: 16 polních děl, 3 horská děla. Stav jednotek: po přesunech poněkud vyčerpány, jinak dobrý.

                                                           LENZTATZE 21

 

Divisní velitelství c.k. zeměbran. pěš. jednotek 21                           Příl.3671

Op.č. 323/2

 

Sapérské rotě v Losie.

 

Místo odeslání: Bielanka

Čas odeslání: 1.5.1915, 8:50 hod. dopoledne

 

Sapérská rota vyšle ihned četu, vyzbrojenou nářadím k divisnímu velitelství jednotek do Bielanky (budova školy u kostela).

                                                           Seehorsch plk., v.r.

 

xxxXXXxxx

 

Divisní velitelství c.k. zeměbran. pěš. jednotek 21               Deník, 2.-5.5. 1915, příl.3672

Op.č. 338/1.

 

BOJOVÁ ZPRÁVA

za období od 1. do 5. května 1915

 

V noci z 1. na 2. května byla divise na základě provedené rekognoskace uvedena do pohotovosti k útoku na hloubkové linii Malastow – Ropica Ruska, a sice 42. brigáda (4 prapory a horská baterie) jižně a 41. brigáda (5 praporů) severně od ústí potoka, přitékajícího od Dragaszowa. Každé brigádě byla přidělena ¼ sapérské roty 4./8.

Jeden prapor LIR 7 divisní zálohy stál v dosavadním postavení jižně 3 křížového návrší 591 od FKR.23, smíšen s divisním dělostřelectvem 45.LITD a 11. bavorskou pěší divisí – 2 baterie v sedle 501, 2 baterie na hřbetu 569-591.

42. brig. měla rozkaz napadnouti výšinu východně od severního okraje Malastowa mezi křížem a údolím potoka, 41. brig. pak výšinu 532 od potoka až po styk s Bavory.

Kvůli místním podmínkám a nepřát. flankovací posici bylo nezbytno, aby 42. brig. nejprve získala výšinu východně od Malastowa, neboť teprve potom mohla zaútočiti 41. brigáda.

Haťová cesta Rychwald – Bielanka byla na několika místech zatarasena nazpět se přesunujícími bavorskými muničními kolonami, čímž byl postup divise na pohotovostní posici značně ztížen.

Velké obtíže působilo rovněž překračování silných drátěných zátarasů, nacházejících se před obranným postavením 45.LITD a 11. bavorskou divisí.

2.5. v 6 hod. ráno byla zahájena dělostř. palba proti nepřátelským postavením; zvláště proti nepřát. opěrnému postavení na výšině jižně od Dragaszowa spolupůsobilo na požádání těžké bavorské dělostřelectvo.

Ačkoli průlom pěchoty byl sborovým velitelstvím nařízen na 10 hodinu, využila 42. brig. silné dělostřelecké palby k přiblížení k nepřátelským zátarasům a jejich zničení.

Mezi 8:00 a 8:20 dopol. bylo nepřátelské postavení východně od Malastowa bravurní ztečí dobyto.

Jedno dělo horské baterie bylo ihned přesunuto na dobytou posici, odkud velmi účinně podporovalo útok 41. brigády.

Jakmile se 42. brigáda zformovala, obdržela rozkaz postupovati podél hřbetu a dobytím výšiny 643 poskytnouti oddechový čas těžce bojující 45.LITD.

Prováděním tohoto rozkazu byla za nasazení brigádních reserv výšina dobyta ve 3:20 hod.

Mezitím byl 41. brigádou dobýván opěrný bod v údolí a velmi účinná flankovací posice. Podpořen flankovací palbou horské baterie, přesunuté na posici 42. brigády získal útok 41. brigády, rozšířené o pravé křídlo Bavorů prostor, zvláště po padnutí nepřát. opěrného bodu na 643.

Ve 12:15 hod. odpol. byl nepřát. opěrný bod na výšině 532, o nějž účinně bojovalo vlastní i bavorské těžké dělostřelectvo vzat útokem a jeho posádka byla vzata do zajetí.

Aby bylo ještě toho dne dosaženo rozkazem stanovených útočných cílů, obdržela v 5 hod. odpol. 42. brig. rozkaz, dobýti výšinu 657 a 41. brig. spolu s LIR 7 kotu 522.

Aby se spojil s Bavory, tvrdě bojujícími u hájovny jižně od Meciny Malej, měl se jeden prapor LIR 6 zdržovati na vyvýšených hřbetech 532-587 a 2 prapory tohoto pluku se měly držeti v záloze jako divisní reserva za linií hřbetu severozáp. od 532.

Na výšinu 693 byl vyslán zpravodajský oddíl. 41. brigádě byla současně přidělena divisní reserva a v 5:45 také 54. prapor landšturmu. Tento postup byl účinně připraven jak vlastní horskou baterií a polní baterií, přesunutou na svahy u Malastowa, tak i oddílem těžkého bavorského dělostřelectva z Rychwaldu.

Rozkazem daných posic dosáhl LIR 7 v 7:15 odpol., 42. brig. pak 3.5. ve 12:30 odpoledne.

Od 45.LITD, rozkazem umístěné na Ostra Ga, se ke 42. brigádě připojil až do rána 3.5. jeden prapor LIR 18.

Když se 3.5. ukázalo, že útok 45.LITD na Ostra Ga je provázen velkými obtížemi, dostala 42. brigáda k jejímu vyproštění rozkaz zaútočiti všemi použitelnými silami podél hřbetu na toto návrší.

Přes flankující zásahy ruského praporu se většině LIR 28, posílené praporem LIR 8 a 1 praporem LIR 18 zdařilo energickým útokem do 10:15 hod. výšinu Ostra Ga dobýti.

Jakmile se udržení této výšiny postupem většiny 45. divise zdálo býti zajištěno,  byla 42. brig. zformována na (kotě) 657, dotažena tam horská baterie a FKR 23 zaujal posice na svazích výšiny 532 a u Dragaszowa.

Průzkum, vyslaný přes Przegoninu zjistil východně od této obce a na hřbetu Kornuly obsazená nepřát. postavení a přítomnost nepřát. sil na hřbetu Magora.

Vlastní dělostřelecká palba, zaměřená tím směrem a energický postup četných pěších zpravodajských oddílů přiměl nepřítele ještě odpoledne vykliditi hřbet Kornuly a stáhnouti se na Magoru.

K večeru byly směrovány 2 prapory LIR 6  přes výšinu 598 na 542, aby se spojily s Bavory, proniknuvšími na Mecinu Wielkou a dělostřelectvem účinně ostřelovaly silné nepřátelské síly, stahující se přes 542 na Lasy Dominikalne.

4.5. ve 4 hod. ráno bylo pokračováno v útoku nejprve k linii 837 Magora – 574. GM. Keki s LIR 7 ¼ eskadr. a horskou baterií 2/4 z 522 přes návrší Bodoki a svažující se hřbet na 837, 42. brig. přes Przegoninu a úpatí kopců severně od ní.

Za účelem spojení se s Bavory postoupil plukovník v. Sauer z 542 přes 701 nejprve ke křižovatce vozových cest severně od 837 a předsunul zpravodajský oddíl do Folusze.

Jeden prapor LIR 6 divisní zálohy poblíž kostela v Przegonině.

Postup až na hřbet návrší Magory proběhl za lehké přestřelky. Ruská posice na 833, obsazená asi jedním praporem byla v 11 hod. dobyta 41. brigádou.

42. brigáda se mezitím v silné dělostřelecké palbě ze 617 a výšiny Mareska připravovala v údolí a na svazích téhož kopce.

Nyní, v úmyslu zlikvidovati severním křídlem nepřát. posice v sedle východně od Bartne, dostala 41. brigáda rozkaz postupovati dále přes výšinu 847 až k větvení hřbetu východně od ní a 42. brig. ve styku s 41. brig. postoupiti ke kostelu v Bartne.

Jeden prapor ze skupiny plk. v. Sauera měl nejprve zůstati u větvení vozových cest a 1 prapor dokončiti přesun na 837. Jeden prapor, podřízený zatím LIR 30 měl následovati vnitřní křídla brigád a 3 prapory tohoto pluku měly následovati 42. brigádu do Bartne jako divisní záloha.

Divisní dělostřelectvo bylo po částech předsunuto přes Przegoninu až na západní část Bartne a připravovalo nadcházející útok 42. brig. proti silné nepřát. posici na linii 651-617.

Na výšině 847 narazil LIR 7 na silného nepřítele v opevněném postavení. Po přípravném působení horské baterie byl proveden energický útok, jímž byla nepř. posice za použití jednoho praporu LIR 6 dobyta. Při průniku do posice protivník nasadil asi dva prapory a po obou stranách linie hřbetu podnikl protiútok, který byl sice okamžitě zastaven, nasazení čerstvých sil protivníkem však způsobilo, že boj trval až do setmění.

V 8 hod. večer byla výšina s konečnou platností dobyta. Na žádost 11. bavorské divise pod velením plk. v. Sauera bylo mezitím vysláno 5 rot s oddílem stroj. pušek k podpoře do Folusze.

Z divisní reservy byl přivelen jeden prapor 41. brigády přes kotu 867 a za pravé křídlo 42. brigády připraven rovněž jeden prapor. Na výšiny po obou stranách Bartneho byly přetaženy odpočívající baterie.

Na 4.5. bylo k pokračování útoku stanoveno, že 41. brigáda bude postupovati přes 770, jižní svahy Kolaninu, 2 prapory LIR 6 přes výšinu Swierźowa 803 – výšina Kolanin a 42. brigáda jižně od 41. brig. až po výšiny 651 – 602 – 567 včetně.

Přípravu útoku provede divisní dělostřelectvo vystřelením světlic.

Nepřítel, který zpočátku kladl silný odpor, vyklidil sedlovou posici poté, co 41. brig. dosáhla větvení hřbetu východně od 847 a projevil se její flankující účinek.

Převážná část divise zůstala během postupu přes Swiatkowu a Kotan do Krempny v kontaktu s nepřítelem a 3 útočné skupiny pokračovaly v pochodové koloně v pronásledování.

Nepřítelem velmi silně obsazená výšina Kolanin byla vzhledem k rozsáhlému postupu vlastních kolon nepřítelem vyklizena.Velká uskupení ustupujícího protivníka se dostala mezi kolony Bavorů, LIR 6 a LIR 7 a byla u Jaworze vzata do zajetí.

Na výšinách zápedně od Krempny, na linii 541, 562,461, hřbetu západně od parní pily a západně od 317 zaujal cca 1 nepřát. pěší pluk připravené postavení a na východním konci Krempny se postupující vlastní kolony dostaly pod palbu jedné baterie.

Silně obsazená připravená nepřát. posice se nacházela na západních svazích vrchu Toczkowa.

Na svahy po obou stranách potoka Rzeszówka byly okamžitě přesunuty baterie, které připravily útok obou brigád a zahájily palbu na nepřát. pěší pluk, odpočívající vých. od Krempny. Jeho větší část se poté stáhla východním směrem, menší část směrem severním.

K útoku nastoupila 42. brig. přes 511, jižní část Kotanu, 461 a severně odtud pak 41. brigáda.

Vzhledem k otevřenému a namnoze flankovanému terénu probíhal útok 42. div. jen pomalu.

Zásahem 41. brig. přes výšiny 541, 562, kde nepřítel kladl jen slabý odpor, se značně zlepšila situace 42. brigády a ta pak o 8. hodině večer vzala útokem nepřát. opěrný bod u vrchol. koty 461.

Části této brigády, postupující jižně od Wisloky přes 512 zaútočily kolem 11. hod. večer na část nepř. posice, opět však narazily na linii, zpevněnou drátěnými zátarasy a nezdařilo se jim proto proniknouti až k silnici.

Rovněž na ostatních místech této posice po obou stranách vozové cesty Kotan – Krempna se nepřítel navzdory opakovaným útokům udržel až do rána.

Ježto 41. brig. dosáhla velké silnice, vyklidil protivník s rozbřeskem i zbývající část posice.

Při provádění okamžitě nařízeného pronásledování dostala divise rozkaz zůstati stát u Krempny.

Zvláště jest třeba vyzdvihnouti bravurní útok LIR 28 na silnou nepř. posici vých. od Malastowa a na výšinu Ostra Ga ve dnech 2. a 3.5..

V těchto bojích bylo zajato 2500 – 3000 nepřátel, mezi nimi 1 podplukovník, 1 velitel pluku a 20-30 důstojníků.

U samotného Malastowa byly ukořistěny 4 stroj. pušky, 2000 pušek a mnoho dalšího válečného materiálu.

Ze zbytků pluku zformovaný prapor LIR 8  se díky neochvějnému vlivu jeho osvědčeného velitele bil velmi dobře.

 

jednotka                      důstojníci                                                 mužstvo

                            mrtví                           ranění                 mrtví               ranění

 

LIR 6              npor.STEFAN           prap.JANACEK         14                    89

LIR 7              vel. FOCKMANN     plk.SCHWANDA      26                    95

                                                           mjr.STERNBERG

                                                           kpt.STEJSKAL

                                                           npor.KRESTA          

LIR 8                                                 npor.KULHAN          2                      37

                                                           kad.asp.KUBA

LIR 28            mjr.PITERKA            npor.BEZDECH                                328

                        prap.KUTSCHERA   por.SOUSA

                        kad.asp.ERKL            por.GRÜNFELD

                                                           kad.SOUREK

                                                           kad.asp.HILLE

                                                           kad.asp.RANKL

 

 

V Medzilaborcích 13.5.1915             genmjr. PODHAJSKY v.r.

 

xxxxXXXXxxxxXXXXxxxx

 

C.k. LIR Cheb 6                                                                   Příl.3672a

Op.č.141/I.

 

Pro velitelství 21. LITD v Medzilaborcích

Odesláno: Medzilaborce 10. května 1915.

 

Zpráva o detašování 5 polních setnin, 1 oddílu stroj.pušek, zákopnického oddílu a telefonní čety u bavorské armádní skupiny genpor. v. Emmicha.

 

Dne 4.5. kolem 5. hod. ranní byl pluk rozdělen do 4 skupin takto:

¾ II. polního praporu u 41. zeměbr. pěš. brig. na Magurském hřbetu při postupu na kotu 847

III. polní prapor jako divis. reserva na vrchol.kotu 837

I.polní prapor mezi křižovatkou vozových cest cca 3 km severně od výš.koty 837 a výšk.koty 701 kvůli uzavření přístupů od východu.

7. polní rota jako N.Det. předsunuta k Foluszi.

Kolem 6. hod.več. došla z pravého křídla bavorského sboru bojová zpráva, obsahující požadavek na předsunutí jedné skupiny k zajištění pravého křídla.

Na můj návrh byl k tomu účelu určen nejblíže se nacházející I. polní prapor a předsunutá 7. polní rota. Jakožto momentálně největší skupina pluku jsem se souhlasem velitelství LITD nad nimi převzal velení a připojil k nim ještě plukovní zákopnický oddíl a telefonní skupinu. Folusze dosaženo kolem 8:30 hod.

Náčrt přenocování z 5.5.: (kresba)

Velení detaš. skupiny mělo při nařizování zajištění na zřeteli, že Rusové, stojící na Magurském hřebenu se mohou objeviti zezadu. 5.5. v 5 hod. ráno byl zahájen postup pravým křídlem na jižní okraj Mrukowé, levým křídlem na jižní okraj Pilgrzinské a severní okraj Mrukowé, osobně hlášený veliteli král. bavor. 11. divise genmjr. v.Kneusslovi u silničního mostu 1000m vých. od Pilgrzinské. Jím zařazeni pod velitelství 21. bavor. pěš. brigády genmjr. v.Schocha.

U koty 314 severně od Samoklesky obdržen následující rozkaz: „Ruský sbor prý od jihu pochoduje na Krempnu. 21. bavor. div. zaujme posice na výšinách 502 – 500 – 471 a znemožní rus. sboru, aby překážel bavorskému sboru v přechodu přes Wisloku u Zmigrodu.

Rakouská det. skupina Sauer má za úkol zaujmouti posici u výšk.koty 473 a postupujícímu ruskému sboru vpadnouti do levého flanku.“

Podle tohoto rozkazu skupina postupovala přes Przezowu na Jaworce. Mezi těmito oběma stranami se skupina dostala do nepřát. dělostř. palby. Když kolem 11 hod. dopol. předkem prošla linií u Jaworců, bylo hlášeno, že ze směru od 803 (Swierźova) postupují silné ruské kolony. Předvoj těchto kolon právě vycházel z lesa a detaš.skupina se ocitla v nebezpečí, že jí vpadne do zad a zaujala tedy posici na svažujícím s hřbetu, táhnoucím se od 689 k 463, čelem k jihozápadu a na severním konci Jaworze se zakopala, načež zahájila palbu na předek a tete kolony. Poté, co později došly zprávy, že nepřítel, jenž hlavní sílu ztratil v lese, postupuje ke kotě 689, bylo pravé křídlo prodlouženo až ke kotě 689, aby se zabránilo obejití det. skupiny a ohrožení bavor. posic zezadu.

Postupně dorazilo asi 100 přeběhlíků a když 41 LIbrig. narazila při sestupu z Magury na Rusy, vzdala se celá jejich kolona bez výstřelu. Detašovaná skupina se tak stala nadále nepotřebnou a chtěla se dále věnovati svému prvotnímu úkolu, dostala však rozkaz od velitele bojové skupiny – genmjr. Prennsteinera: ve spojení s bavorskou posicí na výšk.kotě 500 obsaditi výšinu 473 čelem k jihovýchodu a technicky ji posíliti.

6.5. byla výšina 473 v 7 hod. ráno podle rozkazu vyklizena a det.skupina setrvávala severně od výšk.koty 500 v pohotovosti. Podle disposic byvor. RIR 13 a vlastních odpochodovala det.skupina pod mým velením z v.k.500 směrem ku v.k. 298, aby po přechodu Wisloky pochodovala k jižnímu konci Zmigrodu Now. a po silnici směr Dukla až ke kotě 343.

Během pochodu doručen změněný rozkaz rychle se přesunouti přes Zmigrod Nowy na Siedlinku. Prapory, rozdělené následkem přechodu přes úzký provisorní most u Skalniku, byly v pořadí, v jakém dorazily, vysílány na Siedlisku. V Siedlisce rast asi do 2 hod. odpol., poté det.skup. obdržela rozkaz ubytovati se v Zmigrodu. Tam jsme dorazili kolem 3 hod. odpol. Zajištění stanice (nádraží), později postaveny ještě 2 polní hlídky na 566 a Kant. stráž k zajištění bavor. armádního velitelství  na jižním a východním výjezdu ze Zmigrodu Now. Z rozkazu v noci vystřídány Kant. stráže dvěma rotami (2.+7.) pod velením kpt. Siegy.

Podle disposic na 7.5. měl prapor obsaditi výšinu 566 a přístupy do Krut od jihu a zlikvidovati nepřát. skupiny, pohybující se v lesích. V 7:30 hod. ráno det. skupina zaujala postavení s 2. rotou, 1. oddílem stroj.pušek na výšk.kotě 566 a 1 rota u Kruty. Hlídkovalo se přes Krempnu lesem na Kamieni (712) a dále přes Myscowu, pak od Myscowy na Krempnu, bylo však nalezeno jen několik zraněných Rusů.

Ve 2:30 odpol. obdržela det.skupina rozkaz k návratu ke své LITD. 2 roty však byly ponechány na místě k zajištění hlavního stanu bavorské armádní skupiny. Většina se dostavila v 9:30 več. do Smereczneho. Během přesunu přes 640 výšinu Dania – Hyrowa bylo v opuštěných ruských posicích nalezeno ještě několik raněných Rusů a zejména na bojišti  mezi Iwlou a Hyrowou bylo shledáno množství válečného materiálu, což dokazuje, že nepřítel opustil bojiště v panice. Na faře v Hyrowě se nacházela ještě kompletní kancelář vyššího velitelství. V ní byla nalezena složka s množstvím ruských válečných map Moravy.

Obě zbývající roty se opět vrátily 9.5. kolem 6. hodiny odpol. k pluku do Lipowiece.

                                                                                              SAUER plk. v.r.

Viděno! 22.5.1915 KEKI genmjr. v.r.

Pres. 23.5.1915

Op.č. 348/8                                             

xxxxXXXXxxxxXXXXxxxx

 

LIR Cheb č.6

č.1                                                                              Příl. 3672b

Pro velitelství c.k. 21. L.I.T.D. v Medzilaborcích.

 

Odesl. Medzilaborce 11.5.1915.

                                                                ZPRÁVA

o činnosti od plukovního velitelství odloučeného praporu pluku v době od 3.5. 7:00 več. do 7.5. 11:00 več.

 

III. prapor setrval v noci z 3. na 4.5. jako divisní záloha na výšině 532 a byl odkázán na rozkazy 41. brigády. Na základě telegrafického rozkazu byl prapor ve 4 hod. ráno připraven k pochodu a podle útočného rozkazu, obdrženého ve 4 hod.ráno byl nasazen jako divis.reserva v oblasti jižního konce Pstraźne na úpatí kopce východně od kostela v Przegonině. Tam dorazil v 6 hod.ráno. Postavení: vzniklá linie v rokli, čelem k JV. Hlídky v čele a na flanku. Zřízeno spojení s brigádou na kotě 837 prostřednictvím hlídky.

V 10 hod.dopol. obdržen u sborové zálohy LIR 30 v Przegonině opis divisního rozkazu op.č. 327/II. 10. rota odchod na kotu 837 jako předvoj. K brigádnímu velitelství na kotě 837 dorazili v 11:30 dopol. a přešli pod jeho velení.

V 1:30 odpol. postup brigády směr výšina 833, prapor dostal za úkol obsaditi výšinu 837, a sice čelem k SV. Obsazení viz nákres.

Spojení s plukovním velitelstvím na křižovatce vozových cest 1 km severně od 837 navázáno v 6:15 več. Rozkaz brigádního velitelství následovati s praporem brigádu na kotu 847, a sice postupem na severní části svahu, podle nákresu.

K brigádnímu velitelství dorazili v 7 hod. Rozkaz: 847 obsazena, prapor ve spojení s II. praporem vystřídá 7. pluk. Oba prapory LIR 30 zůstanou na posici a budou podřízeny mému velení.

Ve 12 hod. v noci provedeno vystřídání. Seskupení podle nákresu.

V 6:15 ráno obdržen od 41. Librigády rozkaz k útoku č.5./2. Nejprve seskupení k útoku na výšinu „g“ ve slově „Magora“.

V 6:45 zahájen útok. Výšiny „g“ dosaženo bez boje v 7:15 ráno; 11. rota vyslána na kotu 711, aby se spojila se skupinou plk.Sauera ve Foluszi. II./6. vyslána jako předsunutá na 842. Navázáno spojení se 42. LIbrig.

V 9:30 dopol. ústní rozkaz velitelství 41. LIbrig.: „LIR 30 se předsune na výšinu 770, LIR 6 na výšinu 803 Świerźowa.“

V 9:45 započato s přesunem.

V 11:30 dosaženo bez boje 803. 11.rota zůstává na 711.

Ve 12 v poledne obdržen rozkaz 41 LIbrig. č.5/3. Ve 12:30 předsunuta NP na výšinu severně od Krempny.

V 1:00 odpol. nastoupen přesun. Předvoj 8. roty hlavní jednotky 1000 za ní. Hlídky na flancích ½ 6. roty na pravém bočním voji přes 707 Kolanin. Na úpatí kopce Kolanin zajato as 300 Rusů a odesláni směr Świerźowa Ruska.

Ve 4:15 odpol. dosaženo výšiny 541. Vyslány hlídky směr 562 a 547.

Ve 4:30 odpol. obdržen od 41. LIbrig. rozkaz k útoku. Současně byly viditelné celeé 0 švarmlinie, předsunující se k útoku na 541 a 562.

Hlášení levému křídlovému praporu LIR 30 kpt. Bergerovi, že výšina 541 je mnou již obsazena. Brigáda postoupila až na kopce, moje detaš.skup. setrvala se 4.rotou na svahu SZ od 541 se 2 rotami po obou stranách hloubkové linie, táhnoucí se od 477 k Desznici, na ochranu proti nepříteli, hlášeném v tomto místě. Hlídky hlásily, že nepřítel se v místě nenachází.

V 6:45 več. brigádní rozkaz: podle původního rozkazu dosáhnouti výšin severně od Krempny a obsaditi je. Odchod neprodleně.

6. května: Kvůli obtížnému terénu mimo komunikaci dorazili na výšinu severně od Krempny v 01:30. Obsazení dle nákresu.

Hlídka, vyslaná do Krempny shledala obec prázdnou a zajala 30 zajatců. 11.rota postoupila ze 711 a zaujala záložní postavení za středem obce.

V 7:00 ráno dosáhl pluk odpočinkové posice JZ od hřbitova v Krempně a poté tábořiště na kopcích sev. od kostela v Krempně, tamtéž nocleh.

V 7:00 ráno odchod na tete brigády přes Olchowieca, Wilsznia do Smereczneho, příchod na místo ve 12 hod. Ves Rusy úplně zničena, tábořiště proto založeno JV od vsi.

V 11:00 večer tamtéž dorazilo plukovní velitelství a opět převzalo velení.

                                                                mjr. Schön v.r.

 

Pres. c.k. LIR Cheb 6.

V poli, 11. května 1915.

Dl.č. 142.

                                                                       Sauer, plk. v.r.

Viděno! Velitelství 41. LIbrig. 22.5.1915.

                                                                       Keki genmjr. v.r.

xxxXXXXxxx

 

c.k.LIR Cheb č.6

Op.č. 140/1.                                                   Příl.3672c

 

Pro velitelství 21. L.I.T.D. v Lipowci

Odesl.: 4.5.1915 Lipowiec

 

                                                                BOJOVÁ ZPRÁVA

Odchod z tábořiště u Bielanky po haťové cestě, vedoucí na Rychwald 1.5.1915 v 8 hod.večer. Mimořádně namáhavý pochod následkem hluboké tmy a zablokování v obou směrech se přesunujícími muničními a zásobovacími kolonami, často uvíznuvšími, jimž se na dlouhé trase pluk mohl vyhnouti jen na několika místech.

Přechod v bojové formaci na výšinu 591 +++ ve 3 hod. ráno.

Situace v 6:00 ráno:

(nákres)

Již sestup z 591 proběhl za nepřát. dělostř. a pěchot. palby, neb se již rozednilo. Přes potok a údolí dalo se postupovati jen jednotlivě či po dvou, neboť dělostř. palba se – zcela výjimečně dobře mířená – se zaměřovala na každý viditelný cíl. Vedení vlastní palby bylo za situace, kdy Rusové neskýtali žádných cílů, mimořádně obtížné.

Nicméně po zastavení přípravné dělostř.palby, tedy kol. 10. hod. dopol. 3.5. se I. polní prapor propracoval k pozdějšímu okraji silnice Malastow-Ropica Ruska, kde se posílen Bavory, umístil do zákopů. II. pol.prapor, který se dostal na styk s I.prap., dosáhl kolem 11.hod.dopol. téže výšiny, kde byl vpravo od I.prap. rovněž posílen Bavory.

Kolem 12:00 poledne dorazil i III.prapor, který se předtím během postupu odchýlil více vpravo.

Jako poslední palebný post sloužilo východně od silnice položené provis. opevnění. Odtud vzešlo od velitele pluku, který převzal i velení nad bavor. praporem mjr. Dürnleina, aviso k útoku pro levou křídlovou skupinu, zatímco pravá pokračovala v palbě. Trubači, jichž je u pluku jen skrovný počet, nebyli k vydání signálu k útoku na místech a tomu, který jako první přestřihl drátěný zátaras, byla tedy vystavena prémie.

Za osobního vedení velitele pluku i zúčastněných oddílových velitelů uskutečněn za palby pravé skupiny mocný postup vpřed k nepřát. posicím. Po přiblížení se k nim se objevil bílý prapor a poté se nad okraje zákopů zdvihly ruce; nakonec ze zákopů vyšlo několik Rusů, aby se vzdali.

V postupu se poté pokračovalo až k výšině 532 poté, co pravé křídlová skupina rovněž obsadila před jejím čelem se nacházející nepřátelské zákopy. Na obě křídla, zejména na vlevo stojící Bavory podnikli Rusové protiútok, následkem jehož se situace skupiny na kotě 532 stala v jednu chvíli kritickou.

Po konečném odražení protiútoku byl teprve pluk schopen pokračovati v postupu na 693, když dorazil rozkaz k přenocování na kotě 532. Na moji prosbu bylo dovoleno předsunouti jednu rotu na kotu 693.

Bylo zajato asi 100 zajatců, ukořistěno 200 plechových krabic po 300 pěchotních nábojích, 25000 magazinýrovaných patron, 102 patrontašky, 42 nábojových pásů, 64 lopatky, deky, stanové dílce atd. Nalezené ruční granáty byly zakopány.

Ztráty: mrtvi: npor. Stephan (padl při prvním protiútoku Rusů) a 14 mužů. Zraněni prap. Janacek, 89 mužů. Pohřešováno 31 mužů.

 

                                                                       Sauer, plk. v.r.

Viděno! velitelství 41. LIbrig. 22.5.1915.

                                                                       Keki genmjr. v.r.

 

xxxxXXXXxxxx

 

Velitelství c.k. 41. LIBRIG.

č.5/2                                                                           Příl.3672d

 Vydáno pro LIR 7

Odesláno Rusica Ruska 4.5.1915 02:00 v noci

 

K divisní disposici.

LIR 7 se ve 4:00 ráno vydá z výšiny 522, ½ praporu jako VH.1000 odstup od hlav. skupiny v pořadí: ½ prap., 1 prapor, baterie horských děl; Quene-prapor se přesune přes nápis Bodaki – poté vozová cesta severně od nápisu Przegonina – okraj lesa dolního okraje nápisu Kornuly s VH až k vozové cestě jižně od „Y“ slova Kornuly před hlav. skupinu ke kotě 837

21. L-I-Brig.

                                                                                                          Deník, příl.3665

Siary, 1.5.1915

 

Dodatky brigády ku sborovému rozkazu č.2, 11 hod. 45 min. ze dne 30.4.1915.

 

1) Zamýšlím vésti útok ve třech úsecích:

1. úsek Fdl. posice na západních svazích 469 – 507.

2. úsek Linie 469 – okraje lesa u 507.

3. úsek hájovna vých. od 469 – 461 – okraje lesa východně od 554.

 

Pokračování útoku od jednoho úseku k druhému dám rozkazem.

 

2) Seskupování pěchotních jednotek brigády k útoku, jak plyne z rozkazu ze 30.4.1915, 11:45, musí býti ukončeno do 2.5., 3. hod. ranní. V 5 hodin ráno budou položena a odzkoušena všechna bojová telefonní vedení, obsazena velitelská stanoviště pluků a velící budou na svých velitelských stanovištích.

Místa der Winkertrupps pěších pluků, která je ještě dnes třeba vyzkoušeti, nechť jsou hlášena za pomoci nákresu. R.I.R. 13 připojením k telefonní stanici „Sněhurka“ (na 591) zajišťuje trvalé spojení s 21 LITD. Div., jejíž útok začne rovněž v 10 hod. dopoledne levým křídlem podél linie 591 – 363 – 532. Štáb této divise na 591.

3) Rozmístění záloh kombinovaného armádního sboru řídí velitel praporu, vyčleněný R.IR. 13.

4) Sborový čas si všechny jednotky seřídí dnes v 6 hod. večer a ve 12 hod. o půlnoci na telefonní centrále Siary a sdělí jej na sekundu přesně všem podřízeným oddílům. Kontrola zítra v 6 hod. ráno a v 9 hod. u hovorny 21. I. brigády na 620.

5) Dělostřelectvo: neprodleně se podřizuje:

½ dělostřelecké baterie u 591 skupině Prennsteiner k podpoře flanků. Stanoviště 700 m východně od mostu 334 u Ropice Ruskej.

1 baterie polních děl u 569 skupině Raab k podpoře útoku na les severně od Mecinského údolí. Minomety byly přiděleny včerejšího večera.

Instalují se v noci z 1. na 2. a počínaje 8. hod. dostanou své cíle pod účinnou palbu.

6) Kvůli dělostřelecké podpoře se pěší pluky obrátí buď bezprostředně na velící dělostřeleckých oddílů, nebo na brigádu. Skupiny Dietl a Duval. Posledně jmenovaná je tvořena 2 s. polních houfnic a praporem horských houfnic.

7) Baterie horských děl, kterou disponuje dělostřelecká skupina Dietl, bude s velkými rozestupy rozmístěna v lesních úsecích u 408 tak, aby okamžitě potlačila strojní pušky, které se objeví na jihozápadních svazích ze 469 a 507.

Jakmile to situace dovolí, budou jednotlivá děla neb čety polního a horského dělostřelectva skupiny Dietl připravena k přetažení na dobyté posice.

8) Výsledky leteckého průzkumu, které pluky dostanou, budou spolu s výsledky pěchotních průzkumů předávány telefonicky brigádě.

9) Sanitní rota zřídí v údolí severozáp. od Rychwaldu hlavní obvaziště; své hlídky nosičů raněných bude od 9 hod. dopol.držeti kryté za výškovou linií 591 – 629 – 408 a připravené k postupu po udaných trasách.

1 četa sanitní roty bude od 10 hod. dopol. státi připravena k pochodu u silnice Rychwald – Siary.

10) Zpravodajskou linii (linku) mezi brigádním a divisním velitelským stanovištěm vytvoří 22. pěší pluk dle zvláštní instrukce.

11) Do 2.5. 5:15 ráno pluky zahlásí, zda a v jakém rozsahu se během dělostřeleckých přestávek v noci pěšákům a přiděleným pionýrům zdařilo zničení ruských drátěných zátarasů.

12) Likvidační četa 19. pionýrů se bude ve 3 hod. ráno hlásiti u praporu 22. pěš.pl. na dřívější rakouské posici proti ústí Mecinského údolí.

 

rozdělovník:                                                              podeps. R. v. Schock, v.r.

I. pluky           po 4 = 12

FAR. 21          po 3 = 3

2 roty pion.     po 1 = 2

soused.div.

Sanit.rota div. brig. 1 = 5

celkem                        22

 

Stanice BIALANKA                                                příl. 3666

doručeno 1.5. v 10:45 dopol.

 

telefonický vzkaz od LESCYNY

 

Situační hlášení pro LENZQUIDO 30, 1.5. 8 hod. ráno.

Situace nezměněna, noc proběhla v klidu. Na západních okrajích Malastowa konstatovány nepřátelské polní hlídky.

Předloženo LENZQUIDO 30

předáno LENZTATZE 2 a 21.

                                                                       LENZTATZE 45

Op. 295/2.

  1. května 10:50

 

XXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXX

 

telefonický vzkaz USCIE RUSKIE č.44                                         příl. 3667

 

Odesláno 1.5. v 8 hod. ráno.

Pro LENZTATZE 21 a 45.

Op. 9055 tiskové komuniké 30. dubna sděluje:

Na všeobecné situaci se ničeho nezměnilo. Během dne dělostřelecké boje a přestřelky. Nové silné ruské útoky zblízka v údolí Oravy a Opozu byly jako pokaždé předtím za velkých ztrát nepřítele odraženy.

            Zastupující šéf generálního štábu v. Stöfer v.r.

  1. – 8 hod. ráno

Op. 3965/16 Burgesche

Op. 621/15 Lenzquido 30.                            Op.č. 323/4.

 

XXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXX

 

telefonický vzkaz z USCIE RUSKIE.                                 příl. 3668a.

 

odesláno: 1.5. 9 hod. dopol.

přijato: 1.5. 10:30

                                   LENZTANZE 21 + 45

 

Sběrné místo pro zajaté 2. a 3. května u kaple NOWICA.

                                                                       LENZQUIDO 30.

1.5. 9:10 dopol.

 

XXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXX

 

TELEFONICKÝ VZKAZ uscie ruskie, 46/s

1.5. 9:30 dopol.

přijato 1.5. 10:45 dopol.

            Pro LENZTANZE 21

 

Pro transport zajatců atd. se 2. května v 10 hod. dopol. ke kapli v Nowici dostaví 1 rota landšturmu.

1.5. 9:40 dopol.                                             LENZQUIDO.

54. prapor landšturmu: k odpovědi!

            G.R. s hlášením, která rota (velitel) byla určena.

Doruč. 1.5.1915 6:15 odpol.

Druhá (rota) praporu, velitel npor. Zednik, potvrzeno výšeuvedenou telef. depeší.

                                               GROSCH – STUERMER kpt., v.r.

 

XXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXX

 

telefonický vzkaz USCIE RUSKIE, č.45                                        Příl. 3669

odesl. 1.5. 9:15 dopol.

 

                                   LENZTATZE 21 + 45

Užší štáb velitelství LENZQUIDO vyjíždí dnes 10:30 dopol. do Nowici a tamtéž přenocuje.

                                   LENZQUIDO 30.

Op.č. 622/3

1.5.1915, 9:20 dopol.

 

XXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXxxxxXXXX

 

tefonický vzkaz                                                                     příl. 3670

odeslán 1.5. 9:45 dopol.

                                               LENZQUIDO 30

Op.č. 323/1.

hlášení stavů k 1. květnu.

 

Jednotka                     pušky – bojový stav   stroj.pušky      pozn.

LIR 6                          2297    1914                6                      z toho 4 str.p. v opravě

LIR 7                          1854    1470                6         

LIR 8                          1060    880                 -          

LIR 28                                   1960    1775                6

Lst.Ter. prap.54          622      570                  -

I a res. Esk.DI4          290      210                  -

celkem                        8083    6819                18

stav děl: 16 polních děl, 3 horská děla. Stav jednotek: po přesunech poněkud vyčerpány, jinak dobrý.

                                                           LENZTATZE 21

 

Divisní velitelství c.k. zeměbran. pěš. jednotek 21                           Příl.3671

Op.č. 323/2

 

Sapérské rotě v Losie.

 

Místo odeslání: Bielanka

Čas odeslání: 1.5.1915, 8:50 hod. dopoledne

 

Sapérská rota vyšle ihned četu, vyzbrojenou nářadím k divisnímu velitelství jednotek do Bielanky (budova školy u kostela).

                                                           Seehorsch plk., v.r.

 

xxxXXXxxx

 

Divisní velitelství c.k. zeměbran. pěš. jednotek 21               Deník, 2.-5.5. 1915, příl.3672

Op.č. 338/1.

 

 

 

Viděno! 22.5.1915 KEKI genmjr. v.r.

Pres. 23.5.1915

Op.č. 348/8                                             

xxxxXXXXxxxxXXXXxxxx

 

LIR Cheb č.6

č.1                                                                              Příl. 3672b

Pro velitelství c.k. 21. L.I.T.D. v Medzilaborcích.

 

Odesl. Medzilaborce 11.5.1915.

                                                                ZPRÁVA

o činnosti od plukovního velitelství odloučeného praporu pluku v době od 3.5. 7:00 več. do 7.5. 11:00 več.

 

III. prapor setrval v noci z 3. na 4.5. jako divisní záloha na výšině 532 a byl odkázán na rozkazy 41. brigády. Na základě telegrafického rozkazu byl prapor ve 4 hod. ráno připraven k pochodu a podle útočného rozkazu, obdrženého ve 4 hod.ráno byl nasazen jako divis.reserva v oblasti jižního konce Pstraźne na úpatí kopce východně od kostela v Przegonině. Tam dorazil v 6 hod.ráno. Postavení: vzniklá linie v rokli, čelem k JV. Hlídky v čele a na flanku. Zřízeno spojení s brigádou na kotě 837 prostřednictvím hlídky.

V 10 hod.dopol. obdržen u sborové zálohy LIR 30 v Przegonině opis divisního rozkazu op.č. 327/II. 10. rota odchod na kotu 837 jako předvoj. K brigádnímu velitelství na kotě 837 dorazili v 11:30 dopol. a přešli pod jeho velení.

V 1:30 odpol. postup brigády směr výšina 833, prapor dostal za úkol obsaditi výšinu 837, a sice čelem k SV. Obsazení viz nákres.

Spojení s plukovním velitelstvím na křižovatce vozových cest 1 km severně od 837 navázáno v 6:15 več. Rozkaz brigádního velitelství následovati s praporem brigádu na kotu 847, a sice postupem na severní části svahu, podle nákresu.

K brigádnímu velitelství dorazili v 7 hod. Rozkaz: 847 obsazena, prapor ve spojení s II. praporem vystřídá 7. pluk. Oba prapory LIR 30 zůstanou na posici a budou podřízeny mému velení.

Ve 12 hod. v noci provedeno vystřídání. Seskupení podle nákresu.

V 6:15 ráno obdržen od 41. Librigády rozkaz k útoku č.5./2. Nejprve seskupení k útoku na výšinu „g“ ve slově „Magora“.

V 6:45 zahájen útok. Výšiny „g“ dosaženo bez boje v 7:15 ráno; 11. rota vyslána na kotu 711, aby se spojila se skupinou plk.Sauera ve Foluszi. II./6. vyslána jako předsunutá na 842. Navázáno spojení se 42. LIbrig.

V 9:30 dopol. ústní rozkaz velitelství 41. LIbrig.: „LIR 30 se předsune na výšinu 770, LIR 6 na výšinu 803 Świerźowa.“

V 9:45 započato s přesunem.

V 11:30 dosaženo bez boje 803. 11.rota zůstává na 711.

Ve 12 v poledne obdržen rozkaz 41 LIbrig. č.5/3. Ve 12:30 předsunuta NP na výšinu severně od Krempny.

V 1:00 odpol. nastoupen přesun. Předvoj 8. roty hlavní jednotky 1000 za ní. Hlídky na flancích ½ 6. roty na pravém bočním voji přes 707 Kolanin. Na úpatí kopce Kolanin zajato as 300 Rusů a odesláni směr Świerźowa Ruska.

Ve 4:15 odpol. dosaženo výšiny 541. Vyslány hlídky směr 562 a 547.

Ve 4:30 odpol. obdržen od 41. LIbrig. rozkaz k útoku. Současně byly viditelné celeé 0 švarmlinie, předsunující se k útoku na 541 a 562.

Hlášení levému křídlovému praporu LIR 30 kpt. Bergerovi, že výšina 541 je mnou již obsazena. Brigáda postoupila až na kopce, moje detaš.skup. setrvala se 4.rotou na svahu SZ od 541 se 2 rotami po obou stranách hloubkové linie, táhnoucí se od 477 k Desznici, na ochranu proti nepříteli, hlášeném v tomto místě. Hlídky hlásily, že nepřítel se v místě nenachází.

V 6:45 več. brigádní rozkaz: podle původního rozkazu dosáhnouti výšin severně od Krempny a obsaditi je. Odchod neprodleně.

6. května: Kvůli obtížnému terénu mimo komunikaci dorazili na výšinu severně od Krempny v 01:30. Obsazení dle nákresu.

Hlídka, vyslaná do Krempny shledala obec prázdnou a zajala 30 zajatců. 11.rota postoupila ze 711 a zaujala záložní postavení za středem obce.

V 7:00 ráno dosáhl pluk odpočinkové posice JZ od hřbitova v Krempně a poté tábořiště na kopcích sev. od kostela v Krempně, tamtéž nocleh.

V 7:00 ráno odchod na tete brigády přes Olchowieca, Wilsznia do Smereczneho, příchod na místo ve 12 hod. Ves Rusy úplně zničena, tábořiště proto založeno JV od vsi.

V 11:00 večer tamtéž dorazilo plukovní velitelství a opět převzalo velení.

                                                                mjr. Schön v.r.

 

Pres. c.k. LIR Cheb 6.

V poli, 11. května 1915.

Dl.č. 142.

                                                                       Sauer, plk. v.r.

Viděno! Velitelství 41. LIbrig. 22.5.1915.

                                                                       Keki genmjr. v.r.

xxxXXXXxxx

 

c.k.LIR Cheb č.6

Op.č. 140/1.                                                   Příl.3672c

 

Pro velitelství 21. L.I.T.D. v Lipowci

Odesl.: 4.5.1915 Lipowiec

 

                                                               

 

xxxxXXXXxxxx

 

Velitelství c.k. 41. LIBRIG.

č.5/2                                                                           Příl.3672d

 Vydáno pro LIR 7

Odesláno Rusica Ruska 4.5.1915 02:00 v noci

 

K divisní disposici.

LIR 7 se ve 4:00 ráno vydá z výšiny 522, ½ praporu jako VH.1000 odstup od hlav. skupiny v pořadí: ½ prap., 1 prapor, baterie horských děl; Quene-prapor se přesune přes nápis Bodaki – poté vozová cesta severně od nápisu Przegonina – okraj lesa dolního okraje nápisu Kornuly s VH až k vozové cestě jižně od „Y“ slova Kornuly před hlav. skupinu ke kotě 837

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Účast 21. střelecké divise na průlomové bitvě u Gorlice 2.-5. května 1915.

 

Pro konečné vyhnání Rusů z karpatského hřebenu došlo k ujednáním spojených vojskových velitelství, která nakonec vyústila v rozhodnutí shromážditi mocné síly v prostoru kolem Gorlice a jižně od ní a silným úderem, zaměřeným na východ napadnouti ruské posice v Karpatech.

30. dubna. 21. divise byla pěším pochodem přesunuta se svého obnovovacího prostoru a po usilovném pochodu dosáhla teprve 30.4. večer Bielanky, zatímco ostatní divise, určené k ofensivě již dosáhly předních posic. 1. květen měl býti věnován prvním přípravám; jednotky odpočívaly.

Přípravy, týkající se divisního velení spočívaly v rekognoskaci útočného prostoru, orientaci nižších velitelů a úpravě vztahů ve velení, jakož i v navázání kontaktu se sousedními divisemi. Velitelství sboru sjednotilo podrobné disposice o dělostřelectvu, takže divisi zůstávaly k vlastní disposici pouze F.K.R. (pluk polních děl?) 23 a horská baterie 2/4, které byly určeny jako doprovod útoku pěchoty.

2. května. Pěchota měla vyrazit 1.5. po setmění a do půlnoci dosáhnouti útočných posic a odtud pak ve stanovenou dobu (10 hod. dopoledne) vyraziti. K dělostřelecké přípravě útoku byly velitelstvím sboru vytvořeny tři skupiny, z nichž dvě působily částečně v útočném prostoru 21. divise; také části dělostřelectva 11. bavorské divise měly od severu dostati pod palbu jednotlivé body, jako kotu 643 a výškovou kotu 532. Divisní dělostřelectvo najelo západně od sedla na kotu 501 a částečně působilo přímým úderem. Útočný prostor divise byl ohraničen na severu linií kostel v Rychwaldu - kostel Ropica Ruska výšková kota 693 a na jihu dosahoval až k linii kota 501 – kříž na severním výjezdu z Malastowa – výšková kota 657. 41. brigádě byl určen úsek severně od dragaszówského údolí a 42. brigádě úsek jižně od dragaszówského údolí.

Protivník si vybudoval silnou opěrnou posici z výškové koty 532, 643 a z výšiny při vyústění dragaszówského údolí a tamního mlýna; do strání před nimi vyhloubil silně zadrátované úzké a hluboké zákopy. Před těmito zákopy se nacházely široké drátěné zátarasy. Posice východně od Ropice Ruskej byly kromě toho ostřelovány z flankovacího postu[1], obsazeného strojními puškami, nacházejícího se na hřbetu svahu výškové koty 643.

Následkem zdlouhavých zdržení na haťové cestě, vedoucí z Rychwaldu dosáhl divisní voj (6. střelecký pluk) výškové koty +++ 591 teprve za úsvitu a aby dosáhl výchozí posice na silnici, vedoucí skrz Ropicu Ruskou, musel s ohledem na nepřítele překročiti potok pod těžkou dělostřeleckou a pěchotní palbou. Ježto se levé křídlo rozprostřelo až k mostu 334 a překrylo tak frontu 11. bavorské divise, stály kolem poledního na silnici dva prapory 7. střeleckého pluku. III. prapor 6. střel.pl. jako brigádní záloha a II. prapor 7. střel.pl. jako záloha divisní stály ještě za výškovou kotou +++ 591.

42. brigáda dosáhla svého útočného postavení (ústí dragaszówského údolí, kříž při severním výjezdu z Malastowa) krátce po půlnoci a k útoku se připojila se dvěma prapory 28. střel.pl. v prvním styku, II. praporem 28. střel.pl. za pravým křídlem a 8. střeleckým plukem (pouze 1 prapor) jako brigádní zálohou za II. praporem 28. střel.pl.

Zatímco 41. brigáda byla ještě zaměstnána přesunem na útočná postavení, využila 42. brigáda silné a účinné dělostřelecké palby a již v 8 hodin ráno dobyla nepřátelských posic severovýchodně od Malastowa. Když byl útok jižně navazující 45. střelecké divise přerušen silnou dělostřeleckou boční palbou z jihovýchodního směru a zastavil se, dostala brigáda rozkaz, aby se při postupu podél linie hřbetu zmocnila také opěrného bodu na výšině u koty 648.

41. brigáda společně s oddíly bavorského 13. pěšího pluku mezitím obsadila výškovou kotu 532, kotu 501 a konečně kotu 587, ze které Rus podnikl silný protiútok, který ovšem selhal pod palbou těžké bavorské baterie a flankováním z výškové koty 501.

Ve 3 hod. 20 min. odpoledne dobyla 42. brigáda opěrných bodů na výšině u koty 643; oddíly 45. střelecké divise ji tamtéž následovaly od západu.

Aby bylo možno dosáhnouti pro tento den rozkazem stanovených útočných cílů, byl vydán rozkaz pokračovati v útoku na výškovou kotu 657, zatímco 7. střelecký pluk se měl zmocniti výškové koty 522 a 6. střelecký pluk měl na výškovou kotu 693 vyslati zpravodajský odřad, neboť bavorská divise dosud bojovala u hájovny severozápadně od koty 587. Večer dosáhl 6. střelecký pluk výškové koty 693, 28. střelecký pluk se dosud nacházel na výstupu na nepřítelem obsazenou výškovou kotu 657. Baterie horských děl 2/4 a jedna dělostřelecká baterie byly předsunuty na výšiny jižně od Dragaszówa, 54. domobranecký prapor k mostu 363.

V prvních ranních hodinách byla 28. střeleckým plukem dobyta výšková kota 657.

Zatímco 45. střelecká divise, nalézající se na výstupu na Ostra-Ga kotu 735 se následkem ruského protiútoku ocitla v šachu, 28. střelecký pluk nejen udržel svoji posici na výškové kotě 657, ale ze své strany přešel do útoku, přičemž zajal 300 zajatců. Poté, co baterie horských děl 2/4 dosáhla výškové koty 657, obdržel pluk rozkaz zasáhnouti všemi dostupnými silami do boje o Ostra-Ga. Již v 10 hod. 15 min. dopoledne tuto výškovou posici dobyla 5. rota společně s jedním praporem 18. střeleckého pluku.

Dopoledne dokončilo přesun veškeré dělostřelectvo divise a pěchota se nově rozčlenila. Za účelem udržení kontaktu s nepřítelem, couvnuvším na Kornuly a Bartne byly vyslány četné patroly a na samotný Kornulyský hřeben byla po provedené výměně posic zahájena dělostřelectvem palba.

K večeru byly přes výškovou kotu 587, kotu 598 směrem k sedlové kotě 542 předsunuty dva prapory 6. střeleckého pluku, aby se spojily s 11. bavorskou divisí, která se probila na Mecinu Wielkou. Oba tyto prapory tam dorazily kolem půlnoci. Dva prapory 30. střeleckého pluku byly podřízeny 21. divisi.

4. května pokračovala divise v útoku a dalším postupu pravým křídlem ve směru na sedlovou kotu 617, levým křídlem pak ve spojení s 11. bavorskou divisí. Provedením tohoto rozkazu měla 41. brigáda (7. střelecký pluk, baterie horských děl 2/4, ¼ škadr.) obsaditi výšinu Kornuly; oba prapory 6. střeleckého pluku měly postoupiti přes výškovou kotu 701 a provésti průzkum ve směru na Folusz, jeden prapor měl na křížení hřbetu severně od koty 837 zůstat státi, druhý prapor pak měl se připojiti ke 41. brigádě. Divisní záloha a divisní jezdectvo se měly dostati do Przegoniny.

Již dopoledne dobyla bavorská divise výšinu Ferdel 649  a 41. brigáda, přecházeje přes kotu 837, dobyla výškovou kotu 833.

Pro další postup nařídilo divisní velitelství, aby 41. brigáda, které byl podřízen také III. prapor 6. střeleckého pluku, spolu s 42. brigádou dosáhly linií vozová cesta východně od kostela v Bartne – oblast písmene „a“ nápisu Magura. Dále aby byl vyslán zpravodajský oddíl do oblasti „g“ nápisu Magura a intensivně bylo pokračováno v průzkumu ve směru Folusz.

I.prapor 6. střeleckého pluku dostal odpoledne rozkaz k postupu na Folusz k ochraně pravého flanku 11. bavorské divise. Po zprávě, že vrch Watkowa 847 je silně obsazen nepřítelem, dostala 41. brigáda rozkaz, aby tento vrch obsadila. Byl jí ještě podřízen jeden prapor 30. střeleckého pluku. 7. střelecký pluk zaútočil na příkrý, hustým podrostem porostlý vrch, podporován baterií horských děl 2/4 a baterií polních děl z údolí. Zatímco levé křídlo pluku pomalu pronikalo do kopce, pravé křídlo bylo vrženo zpět silným protiútokem. Po nasazení jednoho praporu 6. střeleckého pluku byla situace opět napravena a dúležitý vrchol byl kolem 9. hodiny večerní dobyt, přičemž bylo přivedeno 60 zajatců. Nepřítel byl zatlačen až na následující výšinu „g“ nápisu Magura.

Dosažená posice měla být udržena dvěma prapory 6. střeleckého pluku a jedním praporem 30. střeleckého pluku, zatímco 7. střelecký pluk se shromáždil v prostoru prvního písmene „a“ nápisu Magura a měl zajišťovati divisním velitelstvím předisponovaný II. prapor 30. střeleckého pluku na výškové kotě 833 směrem k Foluszi, neboť do té chvíle ještě od oddílu plukovníka v. Sauera nepřišly žádné zprávy.

Ten mezitím před setměním dosáhl Foluszi, asi 2 km východně odtud se připojil k pravému křídlu 11. bavorské divise a vyslal do kopců zajišťovací oddíly.

42. brigáda předtím pod nepřátelskou dělostřeleckou palbou podle disposic dosáhla vozové cesty východně od kostela v Bartnem a k zajištění pravého flanku přesunula jednu rotu k výškové kotě 692.

Z divisní reservy byl uvolněn jeden prapor 30. střeleckého pluku na severním konci Bartneho, jiný pak měl po dobu noci vyplniti mezeru mezi 42. brigádou a jejím pravým flankovým jištěním; samotné velitelství divise pak zůstalo v Przegonině.

45. divise setrvávala na Ostra-Ga kotě 735 a 2. divise na linii výšina 757 – východní okraje Wirchne a Gladyszówa.

Na linii držel večer protivník kotu 324, kotu 490, písmeno „g“ nápisu Magura, kotu 617, kotu 651, Banicu, kotu 612, Popowe Wirchy, kotu 532 a vrcholovou kotu 776.

5. května. Pro následující den se předpokládalo zahájení ofensivy také pravým křídlem X. sboru a na jihu stojící 3. armádou. X. sbor měl nasadit veškeré prostředky, aby toho dne levým křídlem dosáhl prostoru kolem Krempné a dalšího dne kolem Tylawy. Tím se měl ruským silám, dosud se zdržujícím před 3. armádou přesměrovat ústup přes *) a silnici přes Dukelský průsmyk.

Jako denní cíl bylo 21. střelecké divisi dáno rozkazem dosažení prostoru severně od Krempné a uzavření Zmygrodské silnice jižním směrem.

 

(Poté, co nepřítel) před 3. armádou a X. sborem již ustoupil, byly jeho zadní voje na hřbetech Magury a východně od Bartne odraženy 21. divisí. Velitelství divise rozkázalo další pronásledování:

Většina divisního jezdectva měla během postupu přes Świerczewu Ruskou na Kotaň zůstávati ve stálém kontaktu s nepřítelem;

41. brigáda měla postoupiti od rozvětvení hřbetu východně od písmene „g“ v nápisu Magura do prostoru Kotaň - Krempna, a sice takto:

se 7. rotou 6. střeleckého pluku přes Świerźowu 803, Kolanin 707 a nebude-li obsazena, severně se odklonit přes kotu 495 západně od Jaworze, 465 jižně od Desznice, kotu 541, kotu 562 a kotu 461;

se dvěma prapory 30. střeleckého pluku, 7. střeleckým plukem, baterií horských děl 2/4 a ¼ škadrony přes kotu 770 na hřebeni, kotu 715, jižní část Kolaninu 707 směrem ke Kotani a kotu 562 severovýchodně od něj.

Od větvení hřbetu východně od písmene „g“ nápisu Magura měla být detašována jedna rota na výškové kotě 711 pro spojení s oddílem plukovníka v. Sauera.

42. brigáda (8. a 28. střelecký pluk) měla postoupiti jižně od 41. brigády, počítaje v to kotu 602 na hřebeni, kotu 567, přes Swiatkowu Wielkou, výškovou kotu 511 a Kotaň.

11. bavorská divise měla nejprve dosáhnouti prostoru Samokleski a Desznica, přibrati oddíl plukovníka v. Sauera (5. rota 6. střeleckého pluku) a oddíl strojních pušek a při postupu přes Mrukowu obsaditi výškovou kotu 463 jižně od Brzezowé a krýt pravý flank divise. Když dosáhla místa určení (asi o 10. hod. dopoledne), byla zpozorována nepřátelská pěší kolona (ustupující před 7. rotou 6. střeleckého pluku), přibližující se s vrchu Świerzowa 803. Křídlo oddílu se následně prodloužilo na výškovou kotu 689 a přední voj této kolony přivítalo rychlopalbou. Nepřítel se poté vzdal. Oddíl plukovníka v. Sauera pak z pověření Prennsteinerovy skupiny 11. bavorské divise  obsadil výškovou kotu 473.

U 21. divise bylo mezitím jedním přeběhlíkem oznámeno, že výšina Kolanin je obsazena 176., 193. a 194. plukem a dále bylo zjištěno, že linie, tvořená kotami 541, 562 a kotou 461 severně od Krempné, stejně jako hřbet západně od tohoto místa a výšina západně od koty 317 jsou rovněž nepřítelem silně obsazeny; jeden ruský sbor prý sem pochoduje po Zmygródské silnici.

Nejsevernější kolona divise mezitím pokračovala v postupu a nacházela se na sestupu z hřbetu Magury, když se jí část posádky Kolaninu vzdala do zajetí. Následně tam vyslaná hlídka zjistila, že nepřítel prostor vyklidil. Převážná většina divise se odpoledne rozvinula proti nepříteli, nacházejícímu se na posici západně od Krempné, postupovala však jen pomalu vpřed. Divisní dělostřelectvo bylo najeté u Brzezówského potoka a odtud podporovalo útok. Protivník kladl silný odpor.

Oba prapory 6. střeleckého pluku pokračovaly odpoledne v postupu z hloubkové linie kota 495. Posice na výškové kotě 465 a kotě 541 nalezly opuštěné a Zmygrodskou silnici volnou. Pokračovaly tedy v postupu přes silnici a kolem půlnoci dosáhly výšinu severně od Krempné, kam jimi byl protivník zatlačen. Přes noc panovala na výšinách kolem Krempné ještě čilá bojová činnost a ráno 6. května Rus odtáhl.

Z X. sboru dosáhla 45. divise, následující 21. divisi, bez boje prostoru Swiatkowa Wielka a Swiatkowa Mała a slabší síly předsunula na výškovou kotu 512. 2. divise nocovala z převážné části v Nieznajowej a Rostajne, s jedním oddílem v Źydowskiem.

6. května pokračoval X. sbor v pronásledování nepřítele směrem na Tylawu, zatímco 21. divise, jejíž jednotky byly následkem bojů a trmácení v posledních dnech unavené a kvůli nedostatečnému zásobování vyčerpané, byla prozatím ponechána v Krempné jako záloha armády. Za své statečné počínání během průlomové bitvy a po ní byla pochválena A.K. (velitelstvím armády?).

/: Jako záloha armády dosáhla 21. divise sice až k Rymanowu, bojů se však již nezúčastnila. Již po několika dnech odtud pochodovala do Medzilaborců (Mezölaborcz), kde byla navagonována a drahou instradována do Tarnowa. Tam byla jako záloha armády začleněna do svazku 4. armády a jako taková až do poloviny června zasahovala – ovšem jen některými svými částmi – do bojů ve Viselsko-Sanském cípu. Po překročení řeky San byla opět sjednocena a zúčastnila se další ofensivy 4. armády severním směrem.

 

 


[1] a konec dragoszówského údolí pak hnízdem strojní pušky, skrytě umístěným na severní straně údolí.

 


Nepřihlášený